Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Reuters: HELr.AT, BLOOMBERG: ELLAKTOR GA) ανακοινώνει τα βασικά οικο- νομικά μεγέθη της χρήσης 2023

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη χρήση 2023, γίνεται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.) και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.)· οι τελευταίες περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ μέχρι 07.11.2023, ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγω- νισμού της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Μοιραστείτε το

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου για το 2023 από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (ΣΔ).

 Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €242,2 εκατ., αύξηση 46%
σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63%.

 Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €143,6 εκατ., έναντι €28,8 εκατ. το 2022, αύξηση
+400%.

 Καθαρά Κέρδη €116 εκατ. έναντι ζημιών €2,6 εκατ. πέρυσι.
 Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €73,5 εκατ.

 Καθαρή ρευστότητα Ομίλου1: €308 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €1522 εκατ. στις 31.12.2022.

 Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του
Ομίλου ανήλθαν σε €521 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €364 εκατ. στο τέλος του
2022.

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €975 εκατ. ήτοι €2,80 ανά μετοχή. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας €897 εκατ., ήτοι €2,57 ανά με-
τοχή.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των Διακοπεισών Δραστηριοτήτων).

 Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €808,5 εκατ., μειωμένες κατά 23% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι (€1.043,5 εκατ.), λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου του περιβάλλοντος και της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

 Συνολικό EBITDA Ομίλου €229 εκατ., ενώ το 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε
€239,2 εκατ.

 Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €116,3 εκατ. έναντι ΚΠΦ €67,7 εκατ. πέρυσι,  σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 72%.

 Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €85,2 εκατ. έναντι €21,2 εκατ. πέ-
ρυσι, (μετά τα αποτελέσματα της πώλησης των κλάδων Κατασκευής/Α.Π.Ε διαμορφώθη-
καν σε €80,1 εκατ. έναντι €518,6 εκατ., αντίστοιχα).

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Το 2023 σηματοδότησε μια καθοριστική χρονιά για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με συνολικά κα-
θαρά κέρδη από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες €116 εκ., με την καθαρή και λειτουργική κερδοφορία να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών. Η σημαντική αυτή κερδοφορία ήταν το προϊόν της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος εστιάζει πλέον στην κερδοφόρα ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών.

Στη διάρκεια του 2023 υλοποιήθηκαν δύο σημαντικού ύψους συναλλαγές πώλησης, της ΑΚΤΩΡ και του εμπορικού κέντρου Smart Park. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου προχωρήσαμε σε πώληση του εναπομείναντος 25% της δραστηριότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς την Motor Oil, γεγονότα που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας του Ομίλου που σήμερα υπερβαίνει τα €700 εκ. Με βασικό σύμμαχο την εξαιρετική ποιότητα και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας και την ρευστότητα του Ομίλου είμαστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε την επόμενη ημέρα με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων μας, των εργαζομένων μας και της ελληνικής κοινωνίας».

2 ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023

2.1 Παραχωρήσεις

Το 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθαν σε €283 εκατ. έναντι €269 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% ή €14,0 εκατ. Η εν λόγω αύξηση στα έσοδα οφείλεται στην αύξηση της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (+9,2%) και κυρίως στην Αττική Οδό (+9,5%), σε σχέση με πέρυσι.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά τη χρήση 2023 ανήλθε σε €180,2 εκατ. έναντι €151,5 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 18,9% ή €28,7 εκατ., επηρεαζόμενο από την προαναφερόμενη αύξηση της κυκλοφορίας. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 64% το 2023 έναντι 56% πέρυσι. Σημειώνεται ότι το EBITDA της χρήσης 2022 είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους €9,0 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς”. Χωρίς την αρνητική αυτή επίδραση το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου ανέρχεται σε €160,5 εκατ. και κατά συνέπεια η φετινή αύξηση αγγίζει τα €20 εκατ..

Εξελίξεις / Προοπτικές
 Εντός του 2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα:

o Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και

o Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

 Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στοχεύει, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, στη συμμετοχή της σε
έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των €6,5 δισ.

 Στις 05.02.2024, εισπράχθηκε από την εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ» ποσό ύψους €85 εκ. ως αποζημίωση της Παραχωρησιούχου, αναφορικά με την καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ δικαιούται το 50% της αποζημίωσης.

2.2 Περιβάλλον
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 ανήλθε σε €100,1 εκατ., έναντι
€122,5 εκατ. το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, μειωμένος κατά 18,3%. Στην μείωση του κύκλου εργασιών συνετέλεσαν αφενός η ολοκλήρωση συμβατικής λειτουργίας των μονάδων Osnabruck και Καλαμάτας και αφετέρου η μείωση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, που μερικώς αντισταθμίστηκαν από αυξημένες εισερχόμενες ποσότητες, από την αναθεώρηση (πληθώριση) τιμών αποδοχής αποβλήτων καθώς και από την υλοποίηση νέων έργων.

Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 διαμορφώθηκε σε €14,2 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το 2022, σημειώνοντας μείωση 7,3% ή -€1,1 εκατ..

Εξελίξεις / Προοπτικές
 Η ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε, εντός του 2023, συμβάσεις έργων κατασκευαστικού αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού €51,4 εκατ. (μερίδιο εταιρείας), και λειτουργικού αντικειμένου €28,6 εκατ. (πλέον € 34,5 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης), ενώ αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η υπογραφή) σε συμβάσεις έργων συνολικού αντικειμένου € 51,5 εκατ. (μερίδιο εταιρείας).

 Στις 31.12.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους €75,1 εκατ.
(μερίδιο της εταιρείας) και το λειτουργικό ανεκτέλεστο €36,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας
εξαιρουμένου αντικειμένου ιδιωτικών συμβάσεων / επενδύσεων και έργων παραχώρησης
/ ΑΠΕ) πλέον €61,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης.

 Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέβαλε προσφορές, η ανάθεση των οποίων εκκρεμεί (εξαιρουμένων έργων που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος), για έργα συνολικού ύψους €447,8 εκατ. (μερίδιο εταιρείας) εκ των οποίων ποσό €149,5 εκατ. πλέον €55,7 εκατ. προαίρεση αφορά κατασκευαστικό αντικείμενο και €95,4 εκατ. πλέον προαίρεσης €147,1 εκατ. που αφορούν λειτουργικό αντικείμενο, για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ύδρας, Καβάλας, Κέρκυρας, Αχαΐας, και για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς και για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με αναθέτουσα αρχή την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

2.3 Ανάπτυξη Ακινήτων
Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε στο 2023 έσοδα ύψους περίπου €10,4 εκατ. έναντι εσόδων €9,8 εκατ. για το έτος του 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 6% ή €0,5 εκατ.

Τα έσοδα του Κλάδου προέρχονται από την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΑΕ (εφεξής «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ»), η οποία διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park. Η ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ την 30.11.2023 πωλήθηκε στην TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ του Oμίλου Fourlis. Η επισκεψιμότητα του Smart Park για την περίοδο 01.01 έως 30.11.2023 ήταν αυξημένη κατά 17,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για το 2023 διαμορφώθηκαν σε €61,7 εκατ. έναντι €6,1 εκατ. του 2022. Η μεταβολή στο αποτέλεσμα του 2023 αποτυπώνεται κυρίως στο:

o κέρδος από την πώληση ακινήτου στην Ρουμανία ποσού €5,7 εκατ.,

o κέρδος από την πώληση συμμετοχών του ATHENS METROPOLITAN EXPO Α.Ε ποσού
€3,2 εκατ.

o κέρδος από την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της, ΓΥΑΛΟΥ
ΜΟΝ ΑΕ €46,8 εκατ.

Εξελίξεις / Προοπτικές

 Ο Όμιλος REDS AE ισχυροποιεί περαιτέρω τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του να χρηματοδοτήσει τα επερχόμενα επενδυτικά σχέδιά του. Εφεξής, θα δοθεί έμφαση στην αποτελεσματική εκτέλεση της ανάπτυξης των δύο περιουσιακών στοιχείων,
του κτήματος Καμπά και της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

2.4 Κατασκευή (Διακοπείσες Δραστηριότητες)
Με την από 07.11.2023 έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε (financial closing) στις 08.11.2023 η πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ. Συνεπώς, οι δραστηριότητες της Κατασκευής παρουσιάζονται ως Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.) και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των συμμετοχών της, μέχρι τις 07.11.2023.

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά το διάστημα 01.01-07.11.2023, έσοδα €421,0 εκατ. έναντι εσόδων €542,8 εκατ. για το σύνολο της χρήσης του 2022, σημειώνοντας μείωση τηςΜ τάξης του 22,4%, η οποία προέρχεται κυρίως από την ενοποίηση του κλάδου για διάστημα 10 Μμηνών εντός του 2023 λόγω της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ.

Από τον κύκλο εργασιών, 62% προήλθε από τα έργα στο εσωτερικό και 38% από το εξωτερικό.

Το EBITDA του κλάδου Κατασκευής για το διάστημα 01.01-07.11.2023 διαμορφώθηκε σε ζημιά €13,7 εκατ. έναντι ζημιάς €1,7 εκατ. κατά τη χρήση 2022.

3.2 Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ3 η ενεργή Μσυνεισφορά και ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης τοποθετείται στο επίκεντρο του επιχειρησιακού του σχεδιασμού και των δραστηριοτήτων των κλάδων του. Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού πλαισίου, η ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών και η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, αποτελούν βασικές αρχές του Ομίλου.

Το Αποτύπωμα Βιωσιμότητας για το 2023 περιλαμβάνει:

 Αποφυγή 1 εκ. τόνων εκπομπών CO2

 Παραγωγή 223 GWh Πράσινης Ενέργειας

 Επενδύσεις ύψους €2,3 εκατ. σε Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον.

 Το 84% του κύκλου εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται ε-
πιλέξιμες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία

Αναλυτικά στοιχεία για τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (NFR) περιλαμβάνονται
στην δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023 στο σύνδεσμο
https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/oikonomiki-pliroforisi/annual-financial-report/

Επίσης, στη δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023 περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-
λων, αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για:

o Κλιματικού περιεχομένου σχετιζόμενα θέματα

o Μακροοικονομικό περιβάλλον (Αναχρηματοδότηση και άλλοι χρηματοοικονομικοί κίν-
δυνοι)

o Γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 8 του Taxonomy Regulation
o Γνωστοποιήσεις των κλιματικού περιεχομένου στόχων, ενέργειες και πρόοδος
o Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – Scope 3 GHG emissions
3.3 Σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ
 Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με διεθνή παρουσία σε 4 χώρες και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς Παραχωρήσεων, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ακινήτων, θέτει τις βάσεις και χαράσσει το δρόμο προς ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.

 Συνδυάζοντας τα 70 χρόνια ιστορίας, την εμπειρία – τεχνογνωσία των εργαζομένων του
και καινοτόμες πρακτικές, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιχειρεί με περιβαλλοντική και κοινωνική
ευθύνη, παρέχοντας υψηλής αρτιότητας έργα υποδομής, ενέργειας και περιβάλλοντος, προάγοντας την κυκλική οικονομία με καινοτόμες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και στοχεύοντας στη συνεχή δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το σύνολο των μετόχων, των εργαζομένων, και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

 Το Φεβρουάριο του 2023 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στον
χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good)
Index Series και το Μάϊο 2023 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προστέθηκε στο δείκτη MSCI Greece Small Cap
Index.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.