Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για δωρέαν παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Ανάσα ανακούφισης προσφέρει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε πολλές οικογένειες εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για την δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 4/8/2015. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι  αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους παιδικούς σταθμούς

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €

Προσοχή το  συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014).

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου.

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2015 και των δύο μερών.

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):
Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:

-αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
-αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Φόβοι ότι θα πλημμυρίσει η λίμνη Βεγορίτιδα

Οκτώ μέτρα έχει αυξηθεί η στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας από τις αρχές του 2015 εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Μάλιστα, το ύψος της στάθμης της λίμνης έχει εγείρει την έντονη ανησυχία των ειδικών, οι οποίοι φοβούνται για το ενδεχόμενο πλημμυρών σε Φλώρινα και Πέλλα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη, στο Δήμο Αμυνταίου, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη και με τη συμμετοχή φορέων των περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας.

Στην υλοποίηση του σχεδίου θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των εμπλεκόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης των λιμνών, ο οποίος θα λαμβάνει μέτρα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που διαμορφώνονται και τις έκτακτες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

Όπως επισήμανε, αμέσως μετά τη σύσκεψη ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Στέφανος Μπίρος, μιλώντας  στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, το πρόβλημα της λίμνης Βεγορίτιδας είναι μεγάλο, καθώς η στάθμη της έχει ανέβει κατά 7,5 έως 8 μέτρα τους τελευταίους 7 μήνες, λόγω των φετινών έντονων βροχοπτώσεων.

Χειμώνιασε… και στην Αρκαδιά – Το “έστρωσε” με χαλάζι (Φωτογραφίες&Βίντεο)

"Tρελάθηκε" ο καιρός και στην Αρκαδία όπου άρχισε να ρίχνει χοντρό χαλάζι μέσα στον Αύγουστο!

Σύμφωνα με το kalimera-arkadia.gr, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο σφοδρή που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και το βίντεο που θυμίζουν χειμώνα παρά καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο

ΚΕΔΕ: Η μείωση δαπανών οδηγεί σε υποβάθμιση των υπηρεσιών

Περαιτέρω μείωση των δαπανών των Δήμων το 2016, οδηγεί σε υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με αφορμή την ΚΥΑ του υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Βούτση και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα.

Στην ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ αναφέρει:

Η Κεντρική Εξουσία για μια ακόμη φορά τους τελευταίους μήνες , ζητά από τους Δήμους με ΚΥΑ που υπογράφουν οι κ.κ. Βούτσης και Μάρδας, «να σηκώσουν το βάρος» του νοικοκυρέματος του Κράτους και να μειώσουν περαιτέρω τις δαπάνες τους για το 2016.

Δυστυχώς η Κεντρική Εξουσία είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι περαιτέρω μείωση των δαπανών στους δημοτικούς προϋπολογισμούς της επόμενης χρονιάς, θα οδηγήσει σε κατάρρευση των δημοτικών υπηρεσιών που προσφέρουν καθημερινά οι Δήμοι σε εκατομμύρια πολίτες.

Η Κεντρική Εξουσία οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες με ποιο ηθικό έρεισμα εξακολουθεί να ζητά από τους Δήμους, που διαχειρίζονται μόλις το 0,8% του ΑΕΠ, περαιτέρω μείωση των δαπανών τους; Όταν την ίδια ώρα η Κεντρική Εξουσία, που διαχειρίζεται το υπόλοιπο 99,2%, δεν κάνει αντίστοιχη προσπάθεια;

Η Κεντρική Εξουσία δεν μπορεί να ζητά περαιτέρω μείωση των δαπανών μας, όταν οι Δήμοι είναι αυτοί που έχουν συμβάλλει όλα αυτά τα χρόνια στην επίτευξη του στόχου για δημοσιονομικά πλεονάσματα.
-Σε ποιον άλλο φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης έχουν μειωθεί κατά 60% οι κρατικές επιχορηγήσεις πέραν των Δήμων;
-Ποιοι άλλοι θεσμοί της Κεντρικής Εξουσίας παράγουν πλεονάσματα όπως οι Δήμοι;
-Πόσο ακόμη να μειώσουμε τις δαπάνες μας ; Πως θα στηρίξουμε τις χιλιάδες κοινωνικές μας δομές που σήμερα υποστηρίζουν δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας;
-Πως θα λειτουργήσουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι λειτουργούμε με 40% λιγότερο προσωπικό;
-Πως θα γίνουν έργα στους Δήμους μας, αν μειώσουμε κι άλλο τις προμήθειες;

Αν θέλει πραγματικά η Κεντρική Εξουσία να καταρτιστούν ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί το 2016, που θα στηρίζονται στα πραγματικά έσοδα που θα εισπράξουν οι Δήμοι την επόμενη χρονιά, οφείλει να κάνει τα παρακάτω:
-Πρώτον, να δεσμευτεί καταρχήν για την υλοποίηση του κρατικού Προϋπολογισμού του 2015, ώστε να γνωρίζουμε όλοι οι Δήμοι αν και πότε θα αποπληρωθούν από την Κυβέρνηση τα «παρακρατηθέντα» της χρονιάς που διανύουμε, αλλά και τα έσοδά μας από τον φόρο μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης.
-Δεύτερον, να υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση και για το 2016. Δεν είναι δυνατόν να ζητούν από τους Δήμους ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς, όταν δεν γνωρίζουμε αν θα είναι η Κεντρική Εξουσία συνεπής στις δικές της, θεσμοθετημένες υποχρεώσεις. Αν μας ζητούν να μειώσουμε τις δαπάνες μας, για να δικαιολογήσουν τη δική τους ασυνέπεια , ας μας το πουν ευθέως.
-Τρίτον, να αυξηθούν οι ΚΑΠ κατά τα ποσό τουλάχιστον του κόστους των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες) όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος.
-Τέταρτον, να παύσει η στάση πληρωμών από πλευράς Δημοσίου για τα δημοτικά έργα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Και να ληφθεί μέριμνα το κόστος που προκλήθηκε από την καθυστέρηση να μην επιβαρύνει τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς τόσο του 2016, όσο και των επόμενων ετών.
-Πέμπτον, να γίνουν αποδεκτές και να νομοθετηθούν άμεσα, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρεωμένους Δήμους.

Σοκ στην Πάτρα: Ι.Χ. παρέσυρε γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο

Το ατύχημα με την ανάπηρη γυναίκα, έγινε το πρωί, στην οδό Παπαφλέσσα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Patrastimes, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές παρέσυρε μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κιάτο

Υπό έλεγχο έχει τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο συσκευασίας πατάτας, στην περιοχή του Κιάτου (102 χλμ Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών).

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκάθαρσης, καθώς ανεφλέγησαν ξύλινες παλέτες και διάφορα πλαστικά συσκευασίας.

Σύμφωνα με την Π.Υ. Κορίνθου, ο χώρος του εργοστασίου, τον τελευταίο καιρό, είχε μετατραπεί σε καταφύγιο αστέγων.

Φωτιά σε εργοστάσιο στα Μεσόγεια

Φωτιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου.

Καίγονται λάστιχα, ξερά χόρτα και παλέτες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Την Παρασκευή τα οικογενειακά επιδόματα σε 230 χιλιάδες δικαιούχους

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 καταβάλλονται τα Οικογενειακά Επιδόματα Β’ τριμήνου 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 26-6-2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αφορά 235.463 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 64.921.421,42€.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης διευκρινίζει ότι, όσοι από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 έως τις 26-6-2015 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr), στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ.  Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους, οι οποίοι πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ δικαιολογητικά, θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).

Επίσης, επισημαίνεται ότι μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων στο έντυπο Α21 θα πρέπει, άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και επανάληψη της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21).

Θανατηφόρο τροχαίο στα Τρίκαλα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 9:30 το πρωί, στην επαρχιακή οδό Μεγαλοχωρίου – Φανερωμένης, σε αγροτική περιοχή στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalaola, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανάκι, που οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 70 ετών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός από το μηχανάκι.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ξεπερνούν τους 2.000 οι πρόσφυγες που έχασαν φέτος τη ζωή τους στη Μεσόγειο

Πάνω από 2.000 πρόσφυγες έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

«Δυστυχώς, αυτό το Σαββατοκύριακο φθάσαμε σε νέο επίπεδο, υπερβαίνοντας τις 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μεσόγειο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού Ιτάγι Βίρι.

Από τον Ιανουάριο, 188.000 χιλιάδες άνθρωποι έχουν φθάσει στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο, κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία και αναμένεται ότι το συμβολικό όριο των 200.000 θα ξεπεραστεί χωρίς δυσκολία.

Περί τις 97.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φθάσει στην Ελλάδα και 90.500 στην Ιταλία, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στη διαδρομή από τις ακτές της βόρειας Αφρικής προς την Ιταλία. Έχουν καταγραφεί 1.930 θάνατοι στη διαδρομή αυτή, έναντι 60 περίπου στη διαδρομή προς την Ελλάδα, κυρίως μέσω της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ΙΟΜ, 19 άνθρωποι έχασαν στη ζωή τους στα στενά της Σικελίας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Στη μία περίπτωση, 14 πτώματα έφθασαν στο λιμάνι της Μεσσήνης. Οι άνθρωποι είχαν πεθάνει από την εξάντληση και τη δίψα όταν το πόσιμο νερό που είχαν μαζί τους χρησιμοποιήθηκε για την ψύξη της μηχανής του πλοίου που τους μετέφερε προς την Ιταλία.

Ρόδος: Συνελήφθη 28χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 17χρονη

Με την κατηγορία του βιασμού συνελήφθη στην πόλη της Ρόδου 28χρονος ομογενής από την Αλβανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, τις πρώτες πρωινές ώρες ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνόδευε 17χρονη υπήκοο Νορβηγίας, την οδήγησε σε πυλωτή πολυκατοικίας, όπου την εξανάγκασε σε συνουσία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Γνωστός «ερωτιάρης» Γάλλος υπουργός επέλεξε την Ελλάδα για διακοπές (Φωτογραφίες)

«Άγρια» κόντρα με το περιοδικό Paris Match έχει ανοίξει ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, καθώς δημοσίευσε στο εξώφυλλό του φωτογραφία από τις πρόσφατες διακοπές του στην Αθήνα.


Ο Αρνό Μοντεμπούρ υπήρξε κορυφαίος υπουργός του Φρανσουά Ολάντ αλλά προφασιζόμενος ότι είναι πιο αριστερός από τον Γάλλο πρόεδρο παραιτήθηκε από τη θέση του. Μαζί του συμπαρέσυρε και δύο άλλους υπουργούς, την υπουργό Πολιτισμού Ορελί Φιλιπέτι και τον υπουργό Παιδείας Μπενουά Αμόν. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τότε πολιτικό πάταγο και είχε ζημιώσει την εικόνα του Ολάντ.
Αργότερα έγινε γνωστό ότι Μοντεμπούρ και Φιλιπέτι είναι ζευγάρι, το περιοδικό Paris Match, μάλιστα, τους είχε τσακώσει σε ερωτικό ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας σάλο.
Η σχέση τους αποτελούσε μυστικό μέχρι την απόλυση του Μοντεμπούρ από την κυβέρνηση Ολάντ εξαιτίας της κριτικής που άσκησε ο πρώην υπουργός στο Γάλλο πρόεδρο. Τότε η Φιλιπέτι είχε υποβάλει την παραίτησή της, αιφνιδιάζοντας τους πάντες.


Αυτή τη φορά το ίδιο περιοδικό τους τσάκωσε σε διακοπές στην Ελλάδα. Και αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ότι η Φιλιπετί είναι έγκυος και περιμένει παιδί!
Η 42χρονη πρώην υπουργός είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της και η φουσκωμένη κοιλίτσα της φαίνεται ξεκάθαρα καθώς φορά μαγιό, ενώ δίπλα της είναι ο σύντροφός της Αρνό Μοντεμπούρ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών.
Οι δύο πολιτικοί φέρονται εξοργισμένοι με το πρωτοσέλιδο του περιοδικού, που εισβάλλει στην προσωπική ζωή τους.
Η Φιλιπέτι εξακολουθεί να είναι βουλευτής του Σοσιαλιστικού κόμματος, ενώ ο Αρνό Μοντεμπούρ έγινε πρόεδρος στη μεγάλη φίρμα επίπλων Habitat.

Θέλετε να εξαφανίσετε τις ρυτίδες και τις γραμμές έκφρασης; Δείτε τον πιο φυσικό τρόπο!

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χρόνια περνούν και αποτυπώνονται στο πρόσωπό μας. Αυτό που ίσως δεν ξέρατε, είναι ότι πέρα από τις ακριβές κρέμες του εμπορίου, μπορείτε να βοηθήσετε το δέρμα σας στη μάχη της αντιγήρανσης, κάνοντας μια απλή θεραπεία με ένα θαυματουργό αρωματικό λάδι κανέλας.

Πως θα φτιάξετε το λάδι κανέλας:
Γεμίστε ένα γυάλινο βάζο των 100 ml με ράβδους κανέλας. Καλύψτε τις ράβδους μέχρι πάνω με λάδι ελιάς. Βάλτε και αφήστε το βάζο στον ήλιο για 3 εβδομάδες.
Η κανέλα θα αποδεσμεύσει τα δραστικά συστατικά της στο λάδι ελιάς και έτσι θα έχετε ένα θαυματουργό λάδι εύκολα και οικονομικά.
Δεν χρειάζεται να βγάλετε τις ράβδους κανέλας από το μπουκάλι. Όσο μένουν μέσα τόσο το λάδι σας θα γίνεται πιο δυνατό.

Τρόπος εφαρμογής:
Κάθε δύο μέρες απλώστε μια ποσότητα από το λάδι στο πρόσωπο και τον λαιμό σας δημιουργώντας μια λεπτή στρώση και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα σημεία που έχουν ρυτίδες και τις γραμμές έκφρασης. Καλό θα ήταν να προτιμήσετε να κάνετε τη θεραπεία το βράδυ, σύμφωνα με το xorisorianews.gr.
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσουμε το λάδι κανέλας το αραιώνουμε με κάποιο άλλο λάδι, όπως αραβοσιτέλαιο, σησαμέλαιο, baby oil, ό,τι έχουμε σε ποσότητες 5 σταγόνες λάδι κανέλας με 7 κουταλιές του άλλου λαδιού.

Μην το χρησιμοποιούν όσοι είναι αλλεργικοί στην κανέλα.

Copy of Θέλετε να εξαφανίσετε τις ρυτίδες και τις γραμμές έκφρασης; Δείτε τον πιο φυσικό τρόπο!

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χρόνια περνούν και αποτυπώνονται στο πρόσωπό μας. Αυτό που ίσως δεν ξέρατε, είναι ότι πέρα από τις ακριβές κρέμες του εμπορίου, μπορείτε να βοηθήσετε το δέρμα σας στη μάχη της αντιγήρανσης, κάνοντας μια απλή θεραπεία με ένα θαυματουργό αρωματικό λάδι κανέλας.

Πως θα φτιάξετε το λάδι κανέλας:
Γεμίστε ένα γυάλινο βάζο των 100 ml με ράβδους κανέλας. Καλύψτε τις ράβδους μέχρι πάνω με λάδι ελιάς. Βάλτε και αφήστε το βάζο στον ήλιο για 3 εβδομάδες.
Η κανέλα θα αποδεσμεύσει τα δραστικά συστατικά της στο λάδι ελιάς και έτσι θα έχετε ένα θαυματουργό λάδι εύκολα και οικονομικά.
Δεν χρειάζεται να βγάλετε τις ράβδους κανέλας από το μπουκάλι. Όσο μένουν μέσα τόσο το λάδι σας θα γίνεται πιο δυνατό.

Τρόπος εφαρμογής:
Κάθε δύο μέρες απλώστε μια ποσότητα από το λάδι στο πρόσωπο και τον λαιμό σας δημιουργώντας μια λεπτή στρώση και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα σημεία που έχουν ρυτίδες και τις γραμμές έκφρασης. Καλό θα ήταν να προτιμήσετε να κάνετε τη θεραπεία το βράδυ, σύμφωνα με το xorisorianews.gr.
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσουμε το λάδι κανέλας το αραιώνουμε με κάποιο άλλο λάδι, όπως αραβοσιτέλαιο, σησαμέλαιο, baby oil, ό,τι έχουμε σε ποσότητες 5 σταγόνες λάδι κανέλας με 7 κουταλιές του άλλου λαδιού.

Μην το χρησιμοποιούν όσοι είναι αλλεργικοί στην κανέλα.

Θέλετε να εξαφανίσετε τις ρυτίδες και τις γραμμές έκφρασης; Δείτε τον πιο φυσικό τρόπο!

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χρόνια περνούν και αποτυπώνονται στο πρόσωπό μας. Αυτό που ίσως δεν ξέρατε, είναι ότι πέρα από τις ακριβές κρέμες του εμπορίου, μπορείτε να βοηθήσετε το δέρμα σας στη μάχη της αντιγήρανσης, κάνοντας μια απλή θεραπεία με ένα θαυματουργό αρωματικό λάδι κανέλας.

Πως θα φτιάξετε το λάδι κανέλας:
Γεμίστε ένα γυάλινο βάζο των 100 ml με ράβδους κανέλας. Καλύψτε τις ράβδους μέχρι πάνω με λάδι ελιάς. Βάλτε και αφήστε το βάζο στον ήλιο για 3 εβδομάδες.
Η κανέλα θα αποδεσμεύσει τα δραστικά συστατικά της στο λάδι ελιάς και έτσι θα έχετε ένα θαυματουργό λάδι εύκολα και οικονομικά.
Δεν χρειάζεται να βγάλετε τις ράβδους κανέλας από το μπουκάλι. Όσο μένουν μέσα τόσο το λάδι σας θα γίνεται πιο δυνατό.

Τρόπος εφαρμογής:
Κάθε δύο μέρες απλώστε μια ποσότητα από το λάδι στο πρόσωπο και τον λαιμό σας δημιουργώντας μια λεπτή στρώση και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα σημεία που έχουν ρυτίδες και τις γραμμές έκφρασης. Καλό θα ήταν να προτιμήσετε να κάνετε τη θεραπεία το βράδυ, σύμφωνα με το xorisorianews.gr.
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσουμε το λάδι κανέλας το αραιώνουμε με κάποιο άλλο λάδι, όπως αραβοσιτέλαιο, σησαμέλαιο, baby oil, ό,τι έχουμε σε ποσότητες 5 σταγόνες λάδι κανέλας με 7 κουταλιές του άλλου λαδιού.

Μην το χρησιμοποιούν όσοι είναι αλλεργικοί στην κανέλα.

Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του ο 42χρονος χειριστής του ταχυπλόου που κατηγορείται ότι διαμέλισε 37χρονη τουρίστρια

Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του αφέθηκε ο 42χρονος Ελβετός που έχει συλληφθεί για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της 37χρονης Ρωσίδας στη θαλάσσια περιοχή «Αφάντου» Ρόδου.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, η οποία όρισε τακτική δικάσιμο και διέταξε να αφεθεί ελεύθερος.

Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς διαμελίστηκε από ταχύπλοο, ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Τραουνού Αφάντου Ρόδου.

Ως υπεύθυνος συνελήφθη ο 42χρονος Ελβετός, χειριστής ταχύπλοου σκάφους, το οποίο το απόγευμα του Σαββάτου κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή, εκτελώντας θαλάσσια σπορ.

Σοκ στη Χίο: Σκύλος εκτός ελέγχου επιτέθηκε και τραυμάτισε ανήλικη

Προανάκριση για τον τραυματισμό ανήλικης από επίθεση σκύλου διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Νεοχώρι, ενώ για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος μίας 31χρονης, για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλθηκε, η ανήλικη, διερχόμενη έξω από σπίτι στην περιοχή, δέχτηκε επίθεση από σκύλο ιδιοκτησίας της 31χρονης, ο οποίος τη δάγκωσε και την τραυμάτισε στα πόδια.

Εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένων και… σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο

Χρηματοκιβώτιο από το σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού «σήκωσαν» τρεις άγνωστοι δράστες.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, όταν οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο και μπήκαν στο σπίτι όπου διαμένουν ένας 73χρονος και η 71χρονη σύζυγος του.

Αφού τους ακινητοποίησαν, με τη χρήση απειλών και σωματικής βίας προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν, να τους εξαναγκάσουν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσαφικά και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Τελικά, «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο, το μετέφεραν στο όχημά τους και διέφυγαν.

Δείτε το υπερπολυτελές γιοτ πάμπλουτου σεΐχη που κάνει διακοπές σε Ρόδο και Σύμη (Φωτογραφίες)

Τη Ρόδο και τη Σύμη επέλεξε φέτος για τις διακοπές του, ο γιος ενός εκ των πλουσιοτέρων επιχειρηματιών του κόσμου. Ο Σεΐχης Οmar Al Rajhi Sulaiman, 48 ετών, συνοδευόμενος από 7 συγγενείς του, κατέπλευσε την Κυριακή στη Μαρίνα της Ρόδου και χθες ταξίδεψε μέχρι τη Σύμη, σύμφωνα με τη dimokratiki.

Στο πολυτελές γιοτ, 50 μέτρων, με σημαία Kayman Islands, επιβαίνει συγκεκριμένα ο γιός του 120ού πλουσιότερου επιχειρηματία στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, η περιουσία του οποίου το 2011 είχε υπολογιστεί στα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατέχει σήμερα σύμφωνα με το Χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας το 20% της Al Rajhi Bank, αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Το 2012 έλαβε διεθνές βραβείο φιλανθρωπίας όταν αποφάσισε να χαρίσει τη μισή περιουσία του σε κοινωφελείς σκοπούς.

Ανείπωτη τραγωδία: Αυτοκίνητο συνέθλιψε βρέφος

Ένα βρέφος μόλις 14 μηνών υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τρίτης, σε καταυλισμό ρομά στον Κόροιβο Γαστούνης. Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις εννέα το πρωί στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας του παιδιού, όπου έπαιζε μαζί με άλλα παιδιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα άλλο αγόρι μπήκε μέσα σε αυτοκίνητο και έλυσε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα να κινηθεί το όχημα και να πατήσει ο τροχός το παιδάκι τραυματίζοντάς το πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το ilialive, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.