Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Μέσω ειδικής πλατφόρμας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό – Ολόκληρο το ΦΕΚ

Μοιραστείτε το

Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό Covid που έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η καταγραφή θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και στη συνέχεια θα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και να προγραμματιστεί η αναμνηστική δόση στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση (Αριθμ. 1115 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 31/08.01.2022):

Δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που διενεργήθηκαν ή έλαβαν χώρα, αντίστοιχα, στο εξωτερικό («Πλατφόρμα»), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

• Η Πλατφόρμα αναπτύσσεται, υλοποιείται και συντηρείται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»

• Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η καταχώριση των στοιχείων φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση: α) στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, εφόσον έχει διενεργηθεί πλήρης εμβολιασμός με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιοδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, ή β) στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορονοϊό COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021, εφόσον έχει λάβει χώρα περιστατικό νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

• Η καταχώριση πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλεται στην Πλατφόρμα.

Πώς θα υποβάλλεται η αίτηση

• Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην Πλατφόρμα αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

• Μετά την είσοδο στην Πλατφόρμα, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει σε ειδικά πεδία: α) τον Α.Μ.Κ.Α/ Π.Α.Μ.Κ.Α/Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και β) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εφόσον πρόκειται για εμβολιασμό, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει υποχρεωτικά και την ημερομηνία διενέργειας των δόσεων εμβολιασμού που προηγήθηκαν της τελευταίας.

• Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ειδικότερα από: α) τα Μητρώα Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και γ) το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

• Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 2 σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και ειδικότερα:

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,

β) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, γ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95).

• Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, και εφόσον επαληθευθεί η εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ακολουθεί αυτόματη καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα του άρθρου 1, κατά περίπτωση.

Έκδοση πιστοποιητικών και προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης

Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να εκδίδει:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, ή

β) βεβαίωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και την υπ΄ αρ. 1163/17.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση, ή

γ) βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται, κατά περίπτωση, με: α) την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και γ) την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.