Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Κατατέθηκε στην Bουλή η τροπολογία της απόσυρσης Ι.Χ.

Μοιραστείτε το

Κατατέθηκε στην βουλή η τροπολογία για την απόσυρση αυτοκινήτων. Όλες οι αλλαγές, οι νέες προθεσμίες, τα νέα ποσά του οφέλους της απόσυρσης  και τα όρια απαλλαγής που πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να αγοράσουν νέο Ι.Χ. και όσοι προχώρησαν σε αγορά από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Συνολικά το κόστος της «νέας»  απόσυρσης για τον προϋπολογισμό διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ.

Η τροπολογία προβλέπει  ότι απαλλάσσονται  από το τέλος ταξινόμησης των νέα επιβατικά I.X. μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά και φορολογητέας αξίας μέχρι 20.000 ευρώ, με την προϋπόθεση να παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων με άδεια που έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του 2001.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), που συνόδευε την τροπολογία το συνολικό κόστος έχει προϋπολογιστεί στα 50 εκατ. ευρώ.

Το όφελος ανά κατηγορία:

· μέχρι 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του τέλους ταξινόμησης για αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

· από 901 μέχρι και 1.400 κυβικό εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του τέλους ταξινόμησης για αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

· από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 60% του τέλους ταξινόμησης και για αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

· από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 35% του τέλους ταξινόμησης και για αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

· από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικό εκατοστά, απαλλάσσονται από το 25% του τέλους ταξινόμησης και για αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

Η τροπολογία προβλέπει απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και των καινούργιων φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 3.500 τόνων.

H τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

(…)

Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 – EURO 6) και με φορολογητέα αξία μικρότερη των 20.000 ευρώ, τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/ 2001 τέλος ταξινόμησης, ως εξής:

αα) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

ββ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστό, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

γγ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

δδ) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 35% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

εε) Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 25% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

β) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 και σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη των προαναφερόμενων ποσών εισπράττεται για το επιπλέον ποσό, ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.

2. Καινούρια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνων, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 και EURO 6) και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται του προβλεπόμενου από τις περιπτώσεις β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 τέλους ταξινόμησης ως εξής:

α) για τα αυτοκίνητα των παραπάνω περιπτώσεων β’ και γ’ κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά κατά 60% και για τα κυλινδρισμού κινητήρα πάνω από 1.600 μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά κατά 50%,

β) για τα αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 3.500 κυβικά εκατοστά της παραπάνω περίπτωσης ε’ κατά 40%.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιός τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001, τα οποία θα έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.5.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι και 31.5.2016.

5. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, ισχύει, κατ’ αναλογία και για τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ως προς τη διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις αρμόδιες αρχές και φορείς εν γένει, καθώς και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης.

6. Αυτοκίνητα της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τα οποία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από 1.1.2016 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερόμενων παραγράφων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν. 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.

7. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται ομοίως για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/84 (Α’144) και της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν.2960/2001 για τα οποία το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 1.1.2016 και καταβλήθηκε εξ ολόκληρου μέχρι 31.5.2016, από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου.

8. Στην αίτηση επιστροφής στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κ.υ.α. της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010. Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 30.11.2016».

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.