Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Δάφνη Καλογεροπούλου: Η πανδημία, παρά τις ολέθριες συνέπειές της, μακροπρόθεσμα ίσως μας φανεί χρήσιμη

Μοιραστείτε το

Συνέντευξη στη Γεωργία Μοσχονά από την Κυριακάτικη Kontranews

Μιλώντας στην Κυριακάτικη Kontranews, η ψυχολόγος Δάφνη Καλογεροπούλου αναλύει τις επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή μας και το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση στον ψυχισμό ενός ανθρώπου. Επιπλέον, επισημαίνει τρόπους διαχείρισης του άγχους στην επί κορωνοϊού καθημερινότητα και δίνει συμβουλές για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που λόγω καθολικού lockdown έμειναν προσωρινά χωρίς εργασία. Τέλος, με αισιοδοξία σχολιάζει πως η πανδημία ίσως τελικά μας φανεί χρήσιμη παρά τις ολέθριες συνέπειές της.

Πώς οι πανδημίες επηρεάζουν τη ζωή μας; Η μοναξιά, ο εγκλεισμός, η σιωπή, τι απο­τύπωμα αφήνουν στην ψυχή μας;

Οι πανδημίες αφήνουν βαθύ αποτύπωμα στην ανθρώπινη ψυχή. Έχουμε βραχυπρόθεσμες επι­πτώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η άνθη­ση των διαταραχών άγχους, η εμφάνιση καταθλι­πτικών συμπτωμάτων, η ένταση των διαπροσωπι­κών συγκρούσεων. Στις μακροπρόθεσμες επιπτώ­σεις συγκαταλέγεται το χρόνιο άγχος, το οποίο σιγά σιγά γίνεται κομμάτι της χαρακτηροδομής, ώστε να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει. Βαθμιαία ευνο­ούνται τα ψυχοσωµατικά νοσήµατα, η χρόνια κατά­θλιψη, η μετα-τραυµατική αγχώδης διαταραχή κ.ά. Άλλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι η κοινω­νική αστάθεια, η διαπροσωπική επιθετικότητα και η αύξηση του στίγµατος της νόσου.

Τι πιστεύετε πως κάνει τους ανθρώπους πιο ανήσυχους, ο ίδιος ο ιός ή η υπερπλη­ροφόρηση από τα Media;

Ίσως, η αύξηση της ανησυχίας να οφείλεται περισ­σότερο στην ίδια τη φύση του ιού, η οποία είναι πρωτόγνωρη. Μια επαρκώς ερευνημένη σωμα­τική ή ψυχική νόσος, συνήθως, έχει αρχή, μέση και τέλος -γνωρίζουμε δηλαδή τις εκδηλώσεις και συνέπειές της. Κάτι τέτοιο ελαττώνει την ανη­συχία και ταυτόχρονα επισπεύδει τη θεραπευτι­κή διαδικασία. Η πληροφόρηση, δηλαδή, βοηθά στη διαχείριση του άγχους, διότι με το να μαθαί­νει κανείς για μια συνθήκη εξασφαλίζει ένα επί­πεδο ελέγχου πάνω σε αυτήν. Φυσικά, στην περί­πτωση των ανθρώπων με προδιαθέσεις στο άγχος ή εκείνων οι οποίοι αφήνουν άκριτα τα ερεθίσμα­τα να τους επηρεάζουν, βεβαίως, η υπερπληροφό­ρηση δεν βοηθά.

Υπάρχουν τρόποι διαχείρισης του στρες και του άγχους που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας;

Σημαντικό βοήθημα είναι οι δραστηριότητες που προάγουν την ψυχική και σωματική υγεία, η τοπο­θέτηση προσιτών στόχων προκειμένου να εξα­σφαλίσουμε ένα αίσθημα προγράμματος, ελέγχου και προβλεψιμότητας, η καθημερινή ψυχική δου­λειά, η οποία θέτει τις βάσεις για τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων κι αντίξοων συνθη­κών, επίσης, το κοινωνικό δίκτυο – η οικογένεια, οι αγαπημένοι, οι φίλοι, κάποια ομάδα ή επαφή με θεραπευτική διαδικασία. Οι άνθρωποι με στενότε­ρες, ουσιαστικότερες σχέσεις, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο σ’ ένα υγιές κοινωνικό δίκτυο, συνή­θως, περνούν τις δυσκολίες πιο ανώδυνα. Τέλος, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι βοηθητικό, καθώς και η υποστήριξη μέσω διαδικτύου. Για παράδειγ­μα, η ομάδα μας στο YouTube προσφέρει δωρε­άν ψυχική υποστήριξη σε ανθρώπους κάθε ηλι­κίας, με δωρεάν εβδομαδιαία βίντεο ψυχολογίας και σεμινάρια ψυχικής δουλειάς για όλα τα θέματα.

Στο πλαίσιο της τήρησης των νέων μέτρων πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να παρα­μείνουν κλειστές. Πώς μπορούμε να στηρί­ξουμε συναισθηματικά φίλους και μέλη της οικογένειας που έχουν μείνει προσωρινά χωρίς εργασία;

Με την υποστηρικτική μας παρουσία, η οποία δεν θα επικρίνει ή επιβάλλει το σωστό και το λάθος. Συχνά, ο κοντινός μας άνθρωπος από φόβο, ανασφάλεια, προσωπικά κίνητρα, άλυτα ζητή­ματα – προσπαθεί να μας στρέψει προς τη δική του άποψη. Όμως, αν θέλουμε να στηρίξουμε τους αγαπημένους μας, είναι σημαντικό να τους παρέχουμε την ενθάρρυνση που μας ζητούν, αλλά και την ελευθερία να σκέφτονται, να νιώ­θουν και να πράττουν, όπως επιλέγουν. Μάλι­στα, αυτού του είδους η εμπιστοσύνη που είναι δυσεύρετη – ειδικά όταν κάποιος μοιάζει να μην τα καταφέρνει – είναι ίσως ό, τι πιο θεραπευ­τικό υπάρχει.

Τι επίδραση μπορεί να έχει η πανδη­μία στα άτομα που ακόμη και πριν από αυτή αντιμετώπιζαν κρίσεις άγχους και πανικού ή και κατάθλιψη;

Είναι σημαντικό να κάνω μια διάκριση: Ένας άνθρωπος με προδιάθεση στο άγχος βιώνει υπερβολικό άγχος, ασύμβατο με τις περιστά­σεις και η δυσφορία του δεν ανταποκρίνεται στην επικινδυνότητα μιας απειλής. Αντίθετα, στις πραγματικές απειλές, όπως μια πανδημία, βιώνουμε φυσιολογικό άγχος, το οποίο λειτουρ­γεί σα προστατευτικός μηχανισμός ενεργοποι­ώντας το σώμα και τον ψυχισμό. Το ερώτημα, λοιπόν, που θέσατε είναι το εξής: Πώς θα βιώ­σουν οι άνθρωποι με ιστορικό και προδιαθέ­σεις το φυσιολογικό άγχος, όταν αυτό προστί­θεται στο μη παραγωγικό άγχος που ήδη βιώ­νουν; Θεωρώ πως δύο είναι τα ενδεχόμενα: Το πρώτο είναι η απότομη αύξηση των συμπτωμά­των, πράγμα που ίσως δρομολογήσει βαρύτε­ρα καταθλιπτικά συμπτώματα και αδρανοποί­ηση. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι πιο αισιό­δοξο: Μέσα από τις δυσκολίες ενδέχεται να συμβεί ένα ξεκαθάρισμα-διαχωρισμός μεταξύ πραγματικών και φανταστικών κινδύνων, ένας επαναπροσδιορισμός σχετικά με το τί αξίζει να μας αγχώνει και τί όχι. Συχνά, μπροστά στους πραγματικούς κινδύνους αναθεωρεί κανείς τη ζωή. Αφήνει πίσω πολλά άχρηστα μπαγκάζια…

Τι είναι αυτό που θα μας μείνει με το πέρας της πανδημίας; Ποιο είναι το «κλει­δί» για την επόμενη μέρα;

Η πανδημία, παρά τις ολέθριες συνέπειές της, μακροπρόθεσμα ίσως μας φανεί χρήσιμη: Αναμ­φισβήτητα, ανέδειξε τα τρωτά σημεία των και­ρών, τους περιορισμούς του εγκεφάλου μπρος στις άγνωστες ακόμα εκδηλώσεις της παθολο­γίας, η οποία είναι αδύνατον να εκτιμηθεί στο σύνολό της -τόσο πρόωρα. Ανέδειξε τις προ­σπάθειες κάποιων αφανών ηρώων της ζωής να υπερβούν τα ορατά κι αόρατα εμπόδια. Ανέδειξε την ανάγκη ν’ ανασυρθεί ένας όρος που γεννή­θηκε στην ψυχανάλυση, η «Ανάληψη Ευθύνης» -μια απαραίτητη προϋπόθεση, κατά την Κάρεν Χόρνεϋ, του «θεραπευτικού ταξιδιού». Ανέδειξε την ανάγκη για ευαισθητοποίηση, που καθιστά κάθε άνθρωπο υπόλογο για τις πράξεις και την απραξία του. Τέλος, ανέδειξε την έννοια «επι­λογή»- η οποία ίσως να μην είχε «διαφυλαχθεί» όσο πρέπει: Ο καθένας από εμάς διαθέτει την επιλογή είτε ν’ αφεθεί στη λίμναση και τη μαται­οδοξία, είτε να αντλήσει από μέσα του υπομονή και γενναιότητα. Τα τελευταία, όσο κι αν μοιά­ζουν άχρηστα ή ουτοπικά, ίσως καθορίζουν, το αν ο άνθρωπος (ή ο ψυχισμός) θα γιατρευτεί ή θα παραδοθεί στην ασθένεια.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.