Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κανάλια, Άδειες, Νικος Παππάς

Όλο το σχέδιο και οι όροι για άδειες τον Ιούλιο στα κανάλια

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΟΥ Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αναρτήθηκε για  διαβούλευση στο opengov.gr το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού  διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία  εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition.

Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και  στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Για να μπορέσει ένας υποψήφιος (εταιρία ή κοινοπραξία  ημεδαπή ή αλλοδαπή) να συμμετάσχει στη φάση της δημοπρασίας των τεσσάρων αδειών θα πρέπει να περάσει το στάδιο της προεπιλογής, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει κατ΄ αρχάς να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τη νομική μορφή του, το μετοχικό κεφάλαιο και τη  μετοχική σύνθεση και να μην συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ως προς τους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης (συμμετοχή σε εταιρίες δημοσκοπήσεων ή διαφημιστικές, αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα και άλλα συγκεκριμένα αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη για διαφθορά στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Παράλληλα θα πρέπει να δικαιολογείται η προέλευση των οικονομικών μέσων που κάθε μέτοχος έχει διαθέσει για τη συμμετοχή του. Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν πρόσφατες φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές ενημερότητες καθώς και πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τη σύννομη λειτουργία τους.

Επίσης η προεπιλογή περιλαμβάνει την εξέταση των προϋποθέσεων του νόμου που αφορούν τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας, τον ελάχιστο τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή υποδομή που θα διασφαλίζει την άρτια και ποιοτική μετάδοση του εκπεμπόμενου προγράμματος με τεχνολογία high definition (HD), καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά (ανά κατηγορία) χαρακτηριστικά του εκπεμπόμενου προγράμματος.

Μετά το στάδιο της αρχικής προεπιλογής των υποψηφίων, προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων για τους αποκλεισθέντες και εν συνεχεία οριστικοποιείται ο σχετικός κατάλογος των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, οι οποίοι και καλούνται με ατομικά δελτία συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί η καταβολή εγγυητικής επιστολής μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της που θα είναι ισόποση με την τιμή εκκίνησης της κάθε  άδειας, δηλαδή στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο opengov

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. των άρθρων 5Α, 14 παρ. 9 και 15 του Συ¬ντάγματος.

2. των άρθρων 1 έως και 15 του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας – Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α ΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄133) και ιδίως του άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4367/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄19).

3. του Ν. 4070/2012 « Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Μεταφορές, Τουριστικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82)

4. του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση – αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄161).

5. του Ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» (Α΄173)

6. του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (Α΄37/1963).

7. του Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄143)

8. του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30)

9. του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166)

10. του π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (EE L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (EE L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ΕΚ (EE L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α΄190)

11. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Επικοινωνίας και Προβολής», (Α΄ 169)

12. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116)

13. της υπ’ αριθ. Υ11/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄2109)

14. της υπ’ αριθ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 103)

15. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β΄546)

16. της υπ’ αριθ. 4297/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β΄ 518)

17. της υπ’ αριθ. 7230/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Νικόλαου Παππά «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄ 930)

18. της υπ΄ αριθμ. 42800/5.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Επικρατείας «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704), όπως ισχύει.

19. της υπ΄ αριθμ. 7984/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄1009)

20. της υπ΄ αριθμ. 7577/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Επικρατείας και Εργασίας «Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου» (Β΄985).

21. της υπ΄ αριθμ. 7752/8.4.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015.

ΙΙ. Την ανάγκη να ρυθμιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας βάσει των αρχών της ισότητας και αντικειμενικότητας και με κανόνες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΙΙΙ. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία για τέσσερεις (4) άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2Α του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133), με δεκαετή διάρκεια.

Οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του συνόλου της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133).

Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης των αδειών υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στα κατωτέρω κεφάλαια της παρούσας Προκήρυξης:

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή – Γενικές πληροφορίες

Κεφάλαιο 2: Στάδια διαδικασίας – Χρονοδιάγραμμα

Κεφάλαιο 3: Κανόνες διεξαγωγής της δημοπρασίας

Κεφάλαιο 4: Υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής

Κεφάλαιο 5: Έγγραφα φακέλου – Τεύχη Προκήρυξης (A΄ έως Η΄)

Κεφάλαιο 6: Προεπιλογή υποψηφίων

Κεφάλαιο 7: Διεξαγωγή δημοπρασίας – Ανακοίνωση υπερθεματιστών

Κεφάλαιο 8: Οριστική κατακύρωση – Καταβολή τιμήματος

Κεφάλαιο 9: Δικαστική προστασία υποψηφίων – Προθεσμίες

Κεφάλαιο 10: Όροι χορηγούμενων άδειων – Λόγοι ανάκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

Η παρούσα Προκήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (www.media.gov.gr) και του Υπουργού Επικρατείας (www.ypepikrateias.gr) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποβολής της αιτήσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 4.3. της παρούσας. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (στοιχεία υπευθύνου, τηλέφωνο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση) και να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (…….@minpress.gr) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.

2. Προεπιλογή των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.

3. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακοίνωση των υπερθεματιστών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.

4. Οριστική κατακύρωση και καταβολή τιμήματος αδειών , όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.

Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση Προκήρυξης: 25.4.2016

Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016

Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016

Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016

Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016

Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016

Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία: 22.7.2016

Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και  ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25 - 30.7.2016

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

3.1. Κανόνες Εμπιστευτικότητας και Ανταγωνισμού

3.1.1. Οι κανόνες περί εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο ισχύουν από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

3.1.2. Εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται οι πληροφορίες οποιασδήποτε φύσης που αφορούν κάποιον συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία και εφόσον γίνουν γνωστές σε άλλους συμμετέχοντες πιθανώς να επηρεάσουν τις προσφορές τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα επιχειρηματικά σχέδια των συμμετεχόντων, η στρατηγική που θα ακολουθήσουν και η μέγιστη προσφορά που προτίθενται να υποβάλουν στη δημοπρασία.

3.1.3. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταξύ υποψηφίων με σκοπό να αποφασιστεί εάν θα συμμετάσχουν από κοινού στη δημοπρασία.

3.1.4. Κάθε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, στην οποία γνωστοποιούνται εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με κάποιον υποψήφιο, θεωρείται κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρόσωπα συμμετέχοντα σε κοινοπραξία ή κοινή επιχείρηση η οποία συνιστάται με σκοπό τη συμμετοχή στη δημοπρασία θεωρούνται ότι είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν ή την έκταση ελέγχου που πιθανά έχουν.

3.1.5. Υποψήφιοι και κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, δεν επιτρέπεται να διαβιβάσουν ή να προσπαθήσουν να διαβιβάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλον υποψήφιο ή σε πρόσωπα που θεωρούνται κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με άλλο υποψήφιο.

3.1.6. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από υποψηφίους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού τους αποκλείει από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.

3.2. Συμφωνίες περί μη ανταγωνισμού

3.2.1. Απαγορεύεται κάθε είδους σύμπραξη ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ υποψηφίων με αντικείμενο ή σκοπό τη νόθευση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας ή τον αποκλεισμό συγκεκριμένων υποψηφίων.

3.2.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από υποψηφίους, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού τους αποκλείει από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής επιπλέον κυρώσεων βάσει των ειδικότερων διατάξεων του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Α΄ 93).

3.3. Παραβίαση των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας

3.3.1. Συνιστούν παραβίαση των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας που επισύρει την κύρωση της αποβολής οι εξής ιδίως συμπεριφορές:

α) Μη έγκυρη προσφορά σε οποιαδήποτε φάση της δημοπρασίας.

β) Μη υποβολή προσφορών εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού μετά την εκκίνηση της δημοπρασίας.

γ) Κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών.

3.3.2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασία η οποία είτε κινείται από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αυτεπαγγέλτως είτε μετά από την υποβολή ένστασης από άλλο συμμετέχοντα. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως, σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

3.3.3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού διακόπτει τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καλεί άμεσα σε ακρόαση τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκθέτουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αποφασίζει αυθημερόν για την επιβολή ή μη της κύρωσης και είτε συνεχίζεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας από το στάδιο στο οποίο διακόπηκε, είτε ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες νέα ημερομηνία και ώρα συνέχισης της δημοπρασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Δικαιούχοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

α) Ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

β) Υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι έχει ήδη καταρτιστεί κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και ότι η διαδικασία σύστασης θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

γ) Κοινοπραξίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.

δ) Υπό σύσταση κοινοπραξίες που έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, υπό τον όρο ότι τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.

Για τις ανωτέρω υπό γ΄ και δ΄ κατηγορίες το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξη ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας.

4.2. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία:

α. Κάθε υποψήφια εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να συμπληρώσει ειδικό τύπο αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα I). Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αίτησης δεν θα γίνεται δεκτός.

β. Η αίτηση σε έντυπη μορφή υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή από άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση υποβάλλεται απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αίτησης. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το συνολικό περιεχόμενό της και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και περιέχει δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Προκήρυξης, της δημοπρασίας και της άδειας που θα χορηγηθεί.

γ. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με το ίδιο περιεχόμενο. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης υπερισχύει το έντυπο κείμενο της προηγούμενης παραγράφου.

δ. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο (2) πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα αντίγραφα.

ε. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αριθμούνται ανά τεύχος και καταγράφονται μαζί με σύντομη μνεία του περιεχομένου τους σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος συνυπο-βάλλεται στην αρχή κάθε τεύχους.

στ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της αίτησής τους παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο δεν θα γίνεται δεκτή.

4.3. Υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις με τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ……………………………….. 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου), Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα.

4.4. Απόσυρση από τη δημοπρασία.

Κάθε υποψήφιος δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τη γνωστοποίηση εκκίνησης της δημοπρασίας, να αποσυρθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία με την κατάθεση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σε περίπτωση απόσυρσης υποψηφίου, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας γνωστοποιεί την ταυτότητά του στους εναπομείναντες υποψηφίους εντός δύο (2) ημερών και επιστρέφει τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

5.1. Ο φάκελος της αίτησης συμμετοχής περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

α. έντυπο αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος I

β. δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα κατωτέρω υπ΄ αριθμ. Α΄- Η΄ Τεύχη

γ. εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος II, σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4339/2015.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Εφόσον διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού και η υπόθεση διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

5.2. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, προσκομίζονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

5.3. Όπου στην παρούσα Προκήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση εννοείται η προβλεπόμενη από το Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά υποψηφίους με έδρα την Ελλάδα. Για υποψηφίους με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται είτε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 είτε ένορκη βεβαίωση, είτε στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας τους, δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

5.4. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται από τα Τεύχη της Προκήρυξης υποβάλλονται νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από αρμόδια Αρχή κατά το δίκαιο της έδρας της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας.

5.5. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας αλλοδαπού υποψηφίου ορισμένα από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις προβλεπόμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή εφόσον δεν προβλέπεται από το δίκαιο της έδρας του υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

5.6. Τεύχη Προκήρυξης

Αναλυτικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

6.1. Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων αρχίζει από τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση του καταλόγου των προεπιλεγέντων υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

6.2. Στο στάδιο της προεπιλογής η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εξετάζει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Τεύχη Α΄ – Η΄ της παρούσας, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δημοπρασία, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3 – 10 του Ν. 4339/2015. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

6.3. Για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων ανά τεύχος δικαιολογητικών των υποψηφίων, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία θα επιλεγεί για το έργο αυτό μετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 7752/8.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

6.4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό προεπιλογής, στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου της πληρότητας και του νομότυπου των εγγράφων και των προϋποθέσεων συμμετοχής. Τα πρακτικό αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κατά της απόφασης έγκρισης του ως άνω πρακτικού, η οποία αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 9 της παρούσας.

6.5. Μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών και την οριστικοποίηση του πρακτικού προεπιλογής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και κατάλογο των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι προεπιλεγέντες και οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι ενημερώνονται ταυτόχρονα και με συστημένη επιστολή. Στους αποκλεισθέντες υποψηφίους επιστρέφεται και η τυχόν υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.

6.6. Μετά την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποστέλλει σε καθένα από αυτούς ατομικό δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο γνωστοποιείται η ημερομηνία εκκίνησης, ο τόπος διεξαγωγής καθώς και το ενδεικτικό πρόγραμμα της δημοπρασίας.

6.7. Μετά τη λήψη του ατομικού δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, κάθε συμμετέχων καταθέτει στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ισόποση με την τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες σε καμία φάση της δημοπρασίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών σύμφωνα με την παράγραφο 7.4.11. Στους συμμετέχοντες που ανακηρύχθηκαν πλειοδότες σε κάποια φάση της δημοπρασίας, η ως άνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από την καταβολή του τιμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 8.4.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΩΝ

7.1. Γενικοί Κανόνες

7.1.1. Οι προεπιλεγέντες συμμετέχοντες, στους οποίους έχει αποσταλεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.4339/2015, καλούνται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο, που περιέχεται στην ως άνω πρόσκληση, για την εκκίνηση της δημοπρασίας. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να μεταθέσει την ημερομηνία εκκίνησης της δημοπρασίας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) τους προεπιλεγέντες, στους οποίους έχει αποσταλεί το δελτίο συμμετοχής, όχι όμως σε ημερομηνία προγενέστερη της ορισθείσας με το ανωτέρω δελτίο.

7.1.2. Η δημοπρασία έχει ως αντικείμενο την απονομή τεσσάρων (4) αδειών σε εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα , μία (1) φάση για κάθε άδεια (Α1,Α2,Α3,Α4). Μετά το πέρας κάθε φάσης, χωρεί αμέσως η διενέργεια της επόμενης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην ενότητα 7.3. της παρούσας.

7.1.3. Κάθε συμμετέχων δύναται να ανακηρυχθεί υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας μόνο άδειας.

7.1.4. Κατά την απόλυτη κρίση της η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει την ματαίωση και επαναπροκήρυξη μίας η περισσότερων φάσεων της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι επαρκής για την ανάπτυξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της δημοπρασίας.

7.1.5. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι συμμετέχουν υποχρεωτικά στην Α1 φάση της δημοπρασίας και στις επόμενες αυτής, εκτός αν ανακηρυχθούν προσωρινοί υπερθεματιστές σε κάποια φάση. Παράλειψη συμμετοχής σε μία φάση με την υποβολή κατ’ ελάχιστον μίας έγκυρης προσφοράς, αυτόματα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τις επόμενες φάσεις. Ως υποβολή έγκυρης προσφοράς νοείται η αποδοχή κατ’ ελάχιστο της πρώτης αύξησης τιμήματος του πρώτου γύρου της φάσης αυτής. Η μη αποδοχή των επόμενων αυξήσεων του τιμήματος, αυτόματα εκλαμβάνεται ως αποχώρηση του συμμετέχοντα από την τρέχουσα φάση και ο χαρακτηρισμός του ως «μη ενεργός» για τη φάση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 7.3.1.5 της παρούσας.

7.1.6. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας εκκινείται κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στα δελτία συμμετοχής και περατώνεται μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) φάσεων και την σύνταξη πρακτικού αποτελεσμάτων στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα κάθε φάσης χωριστά. Ως αποτέλεσμα κάθε φάσης νοείται η με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση αυτής με την ανακήρυξη προσωρινού υπερθεματιστή ή με τη διαπίστωση ως άγονης της συγκεκριμένης φάσης.

7.1.7. Η αποδοχή της τιμής εκκίνησης από τους συμμετέχοντες αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε κάθε φάση της δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης αυτή ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για τον πρώτο γύρο κάθε φάσης. Αν δεν υπάρξει προσφορά υψηλότερη από την τιμή αυτή, η δημοπρασία ματαιώνεται. Σε κάθε επόμενο γύρο της φάσης η τιμή αυξάνεται κατά ακέραιο ποσό πολλαπλάσιο των δέκα (10) χιλιάδων ευρώ που ανακοινώνει στους συμμετέχοντες η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η εν λόγω αύξηση αποτελεί το «βήμα» κάθε γύρου ανά φάση της δημοπρασίας.

7.1.8. Για κάθε μία φάση (Α1, Α2, Α3 και Α4) διενεργούνται πολλαπλοί γύροι πλειοδοσίας. Κατά τη διενέργεια των πολλαπλών γύρων ανά φάση (Α1, Α2, Α3 και Α4) και υποβολής των προσφορών, κάθε συμμετέχων, ο οποίος δεν έχει αποσυρθεί ή αποκλειστεί από τη δημοπρασία και δεν ήταν πλειοδότης στον προηγούμενο γύρο, χαρακτηρίζεται ως «ενεργός».

7.1.9. Οι γύροι κάθε φάσης εξελίσσονται σε δύο διακριτά στάδια, ήτοι: Στάδιο 1 (στάδιο αποδοχής ή όχι τιμών από τους συμμετέχοντες) και Στάδιο 2 (στάδιο υποβολής κλειστών προσφορών από τους συμμετέχοντες).

7.1.9.1. Κατά το Στάδιο 1 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αυξάνει σε κάθε γύρο την τιμή σύμφωνα με το προκαθορισμένο «βήμα». Οι δυνατές επιλογές που έχει ο κάθε ενεργός συμμετέχων σε κάθε γύρο είναι:

α) να υποβάλει προσφορά για την άδεια της οικείας φάσης (Α1, Α2, Α3 και Α4), ήτοι να αποδεχθεί την τρέχουσα τιμή μετά την αύξησή της κατά το «βήμα» της δημοπρασίας, όπως αυτό έχει οριστεί στην παράγραφο 7.1.7,

β) να μείνει αδρανής, μη αποδεχόμενος την τρέχουσα τιμή με συνέπεια την υποχρεωτική απόσυρσή του από την τρέχουσα φάση της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.3-περίπτωση β΄ και,

γ) να αποσυρθεί από την δημοπρασία, δηλώνοντάς το σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.1.3-περίπτωση γ΄.

Το Στάδιο 1 ολοκληρώνεται όταν παραμείνουν τρεις (3) συμμετέχοντες -όταν ο αρχικός αριθμός συμμετεχόντων της τρέχουσας φάση είναι μεγαλύτερος από τρεις (3)- ή δύο (2) συμμετέχοντες -όταν ο αρχικός αριθμός συμμετεχόντων της τρέχουσας φάσης είναι τρεις (3) συμμετέχοντες.

7.1.9.2. Στη συνέχεια πραγματοποιείται το Στάδιο 2 της τρέχουσας φάσης, το οποίο εξελίσσεται σε δύο (2) κατ’ ελάχιστο γύρους, σε κάθε έναν από τους οποίους οι συμμετέχοντες υποβάλλουν κλειστές προσφορές έχοντας ως τιμή αφετηρίας την τιμή του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1. Ο δεύτερος γύρος αποτελεί και τελικό γύρο της κάθε φάσης της δημοπρασίας, κατά τον οποίο και ανακηρύσσεται ο πλειοδότης εκτός και αν υπάρξει ισοπαλία (παράγραφος 7.3.1.11).

7.1.10. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής (πλην του πλειοδότη της προηγούμενης φάσης) συμμετέχουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού τους από τη δημοπρασία, με την προσφορά της παραγράφου 7.1.5 της παρούσας στην επόμενη φάση, άλλως χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή και αποκλείονται από τη συνέχεια της δημοπρασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση έχουν οι συμμετέχοντες που δεν αποσύρθηκαν κατά την προηγούμενη φάση από τη δημοπρασία και δεν απορρίφθηκε η προσφορά τους ως απαράδεκτη ή αντικανονική. Παραδεκτώς συμμετέχουν στην επόμενη φάση, τυχόν συμμετέχοντες, οι οποίοι σε οποιοδήποτε γύρο της προηγούμενης φάσης άσκησαν το δικαίωμα της αδρανούς συμμετοχής, ήτοι δεν αποδέχθηκαν το βήμα του συγκεκριμένου γύρου και αποσύρθηκαν από τη φάση αυτή.

7.1.11. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, οι εκπρόσωποι του συμμετέχοντα που ανακηρύχθηκε πλειοδότης στη φάση αυτή παραμένουν στο χώρο που του έχει διατεθεί και αναμένουν μέχρι την ολοκλήρωση των υπολοίπων φάσεων του διαγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους του συμμετέχοντα που δήλωσε ότι αποχωρεί ή αποβλήθηκε από τη διαδικασία της δημοπρασίας.

7.2. Προαπαιτούμενα της δημοπρασίας

7.2.1.Την επομένη από την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής στη δημοπρασία, ο συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα εξής:

α) Τα ονόματα τριών (3) εξουσιοδοτημένων προσώπων σε καθένα από τα οποία ο συμμετέχων στη δημοπρασία έχει δώσει εξουσιοδότηση να συμμετάσχει καθοιονδήποτε τρόπο στη δημοπρασία για λογαριασμό του, είτε από κοινού είτε ανεξάρτητα. Κάθε μορφή επικοινωνίας κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να διεκπεραιώνεται από ένα τουλάχιστον εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή της υπογραφής του.

β) Τα ονόματα των προσώπων που θα παρευρίσκονται στον τόπο της δημοπρασίας. Ο αριθμός αυτών ανά ημέρα, περιλαμβανομένων και των τριών εξουσιοδοτημένων προσώπων ή κάποιων εξ αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα διαθέσει διαπιστεύσεις στα πρόσωπα αυτά κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της δημοπρασίας.

7.2.2. Εάν παρότι έχει γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες η ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.1. της παρούσας, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει ότι δεν είναι εφικτό η δημοπρασία να αρχίσει την κοινοποιηθείσα ώρα, μπορεί να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες μία διαφορετική ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή η νέα ώρα δεν θα είναι προγενέστερη από την αρχικά ορισθείσα ή την εν συνεχεία γνωστοποιηθείσα κατά την παράγραφο 7.1.1. της παρούσας.

7.2.3. Οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε παντός είδους επικοινωνία μεταξύ τους.

β) Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τους προβλεπόμενους χώρους κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, χωρίς την άδεια της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

γ) Δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επικοινωνία με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα σταδίων επικοινωνίας της διαδικασίας της δημοπρασίας.

δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ενσύρματης ή ασύρματης συσκευής επικοινωνίας από τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.

7.2.4. Η αποδοχή της τρέχουσας τιμής σε κάθε γύρο μίας φάσης (μετά την αύξηση αυτής κατά το προκαθορισμένο βήμα) είναι δεσμευτική. Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων έχει υποβάλει προσφορά σε οποιονδήποτε από τους δύο τελευταίους γύρους, δεν επιτρέπεται να αποσύρει την προσφορά που έχει υποβάλει είτε ανακηρύχθηκε πλειοδότης είτε όχι. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων έχει ανακηρυχθεί πλειοδότης σε μία φάση, παραμένει αδρανής μέχρι την ολοκλήρωση και των υπολοίπων φάσεων της δημοπρασίας, χωρίς να επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αυτές.

7.2.5. Ειδικά για το Στάδιο 2 κάθε φάσης, εάν συμμετέχων δεν υποβάλλει προσφορά μέσα στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τις συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε γύρο, η Επιτροπή δύναται να παρατείνει τον αρχικά ορισθέντα χρόνο ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών κατά δέκα (10) λεπτά το μέγιστο.

7.2.6. Κάθε γύρος έχει διάρκεια δέκα (10) λεπτών.

7.2.7. Η διαδικασία κάθε φάσης ολοκληρώνεται με το πέρας του τελευταίου γύρου του Σταδίου 2 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1.9.2.

7.3. Διεξαγωγή Δημοπρασίας

7.3.1. Οι προσφορές των συμμετεχόντων (σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.9) υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που θα διατεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και παράλληλα εκτυπώνονται και υποβάλλονται εγγράφως, αφού πρώτα σφραγιστούν με σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφούν από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κάθε συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η κοινοπραξία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σφραγίδα, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Ανάλογα ισχύουν και για τους μετόχους υπό σύσταση Α.Ε., οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούν σφραγίδα με την επωνυμία της υπό σύσταση Α.Ε. Η ως άνω εκτύπωση θα περιέχει κατ΄ ελάχιστο: φάση, στοιχεία συμμετέχοντος, τρέχουσα τιμή, αποδοχή/μη αποδοχή, ημερομηνία και ώρα.

Η διαδικασία διεξαγωγής κάθε φάσης της δημοπρασίας είναι η ακόλουθη:

α. Στάδιο 1 (αποδοχή ή όχι τιμών από τους συμμετέχοντες)

7.3.1.1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κηρύσσει την έναρξη της τρέχουσας φάσης της δημοπρασίας ανακοινώνοντας την τιμή εκκίνησης, το βήμα αύξησης της τιμής και τον αριθμό των συμμετεχόντων (γύρος 0).

7.3.1.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει την αύξηση της τρέχουσας τιμής σύμφωνα με το προκαθορισμένο βήμα (γύρος 1).

7.3.1.3. Οι επιλογές κάθε συμμετέχοντα σε κάθε γύρο είναι: α. η δεσμευτική αποδοχή της τρέχουσας τιμής μετά την αύξηση, β. η μη αποδοχή της τιμής, η οποία συνεπάγεται αποχώρηση από την τρέχουσα φάση (αδράνεια), γ. η οριστική απόσυρση από τη δημοπρασία.

7.3.1.4. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μία από τις επιλογές τους μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) λεπτών.

7.3.1.5. Μετά το πέρας της διάρκειας του γύρου γίνεται αυτόματα έλεγχος της επιλογής κάθε συμμετέχοντα και εκτελούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οι ακόλουθες ενέργειες:

α. σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχτηκε την τιμή του τρέχοντος γύρου, ανακοινώνεται ξεχωριστά ότι θα είναι ενεργός στον επόμενο γύρο, η ελάχιστη τιμή του επόμενου γύρου και η ώρα έναρξης,

β. σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος δεν αποδέχτηκε την τιμή του τρέχοντος γύρου, ανακοινώνεται ότι καθίσταται «αδρανής» για τους επόμενους γύρους της τρέχουσας φάσης και ότι ο μέσος όρος των τιμών τις οποίες αποδέχτηκε ενόσω ήταν ενεργός αποτελεί την ελάχιστη αποδεκτή προσφορά του, με την οποία μπορεί να ανακηρυχθεί πλειοδότης στην επόμενη φάση.

γ. σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος δήλωσε ότι αποχωρεί ή αποκλείστηκε από τη διαδικασία δημοπρασίας ανακοινώνεται η επιβεβαίωση αποχώρησης από τις επόμενες φάσεις της δημοπρασίας.

7.3.1.6. Η διαδικασία των παραγράφων 7.3.1.2 έως και 7.3.1.5 επαναλαμβάνεται σε διαδοχικούς γύρους μέχρι να παραμείνουν τρεις (3) ή δύο (2) -όταν ο αρχικός αριθμός των συμμετεχόντων στον πρώτο γύρο της φάσης είναι τρεις (3)- ενεργοί συμμετέχοντες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Στάδιο 2 της τρέχουσας φάσης.

β. Στάδιο 2 (υποβολή κλειστών προσφορών)

Η συμμετοχή σε όλους τους γύρους του Σταδίου 2 είναι υποχρεωτική για τους τρεις (3) ή δύο (2) ενεργούς συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1. Οι κλειστές προσφορές έχουν μορφή ακέραιου πολλαπλασίου των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

7.3.1.7. Οι ενεργοί συμμετέχοντες υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά εντός δέκα (10) λεπτών, η οποία πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την τρέχουσα τιμή του τελευταίου γύρου του Σταδίου 1, προσαυξημένη κατά το προβλεπόμενο βήμα αύξησης και χωρίς ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν υπέβαλε προσφορά, θεωρείται ενεργός και τεκμαίρεται ότι η προσφορά του είναι ισόποση της αμέσως προηγούμενης τρέχουσας τιμής προσαυξημένης κατά το προβλεπόμενο βήμα αύξησης.

7.3.1.8. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις προσφορές και κατατάσσει τους συμμετέχοντες σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το ύψος της προσφοράς τους.

7.3.1.9. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά (μη κοινή πληροφορία) τη θέση που καταλαμβάνει στη σειρά κατάταξης, το ύψος της προσφοράς του, το οποίο ορίζεται και ως ελάχιστη προσφορά για τον τελευταίο γύρο, και την ώρα έναρξης του τελευταίου γύρου.

7.3.1.10. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν εκ νέου σφραγισμένη προσφορά εντός δέκα (10) λεπτών, η οποία χαρακτηρίζεται ως τελική και η οποία πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την αμέσως προηγούμενή τους προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν υποβάλλει προσφορά, θεωρείται ενεργός και τεκμαίρεται ότι η προσφορά του είναι ισόποση της αμέσως προηγούμενης σφραγισμένης προσφοράς του.

7.3.1.11. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τις τελικές προσφορές και κατατάσσει οριστικά τους συμμετέχοντες σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το ύψος της προσφοράς τους. Στην περίπτωση που υπάρξουν ισόπαλες τελικές υψηλότερες οικονομικές προσφορές, διενεργούνται επιπλέον γύροι σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.10, μέχρι την επίλυση της ισοπαλίας και την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη.

γ. Ανακήρυξη πλειοδότη

7.3.1.12. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακηρύσσει ως πλειοδότη τον συμμετέχοντα, ο οποίος υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά και επιβεβαιώνει το τίμημα ως ισόποσο της τελικής προσφοράς που αυτός υπέβαλε. Ειδικά για τις φάσεις Α2 έως Α4, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει αν η τιμή με την οποία πλειοδότησε είναι τουλάχιστον ίση με το μέσο όρο των τιμών με τις οποίες συμμετείχε (αποδέχτηκε και προσέφερε) στις προηγούμενες φάσεις της δημοπρασίας και ορίζει ως τελικό τίμημα το μέγιστο ποσό μεταξύ του ως άνω μέσου όρου και της προσφοράς με την οποία ανακηρύχθηκε πλειοδότης.

7.3.1.13. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα μόνο στον πλειοδότη κάθε φάσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται προσωρινός υπερθεματιστής και υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να μην κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη πληροφορία μέχρι την περάτωση όλων των φάσεων της δημοπρασίας. Επίσης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ενημερώνει τους λοιπούς συμμετέχοντες ότι ήταν μειοδότες για την τρέχουσα φάση.

7.3.1.14. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανακοινώνει τη λήξη της τρέχουσας φάσης και την έναρξη της επόμενης φάσης επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 7.3.1.1. έως και 7.3.1.13. Συμμετέχοντες στην επόμενη φάση είναι υποχρεωτικά: α. όλοι οι συμμετέχοντες που κατέστησαν προσωρινά ανενεργοί στην προηγούμενη φάση και β. οι ενεργοί συμμετέχοντες που έφτασαν μέχρι τον τελευταίο γύρο του Σταδίου 2 της προηγούμενης φάσης και δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες. Ο πλειοδότης της προηγούμενης φάσης καθώς και οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη δημοπρασία (παράγραφος 7.3.1.3) ή για οποιοδήποτε λόγο αποκλείστηκαν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη φάση.

7.3.1.15 Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης και πριν την έναρξη της επόμενης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ενημερώνει υποχρεωτικά όλους τους συμμετέχοντες για την ώρα έναρξης της επόμενης φάσης, την τιμή εκκίνησης και τον αριθμό των ενεργών συμμετεχόντων. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, ανάλογα με την εξέλιξη της δημοπρασίας, το βήμα αύξησης των προσφορών σε κάθε γύρο της φάσης.

7.4 Λοιποί όροι της δημοπρασίας

7.4.1. Για την υποβολή των προσφορών θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο θα διατεθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,

7.4.2. Σε περίπτωση προβλήματος που επιφέρει τη διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, οι προσφορές θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως, σε έντυπα που θα διατεθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

7.4.3. Κάθε έντυπη προσφορά αναγράφει την ταυτότητα του συμμετέχοντα, την οικεία φάση και γύρο της δημοπρασίας και την ώρα υποβολής. Επιπλέον, για το Στάδιο 1 δηλώνεται η αποδοχή της τρέχουσας τιμής, ενώ για το Στάδιο 2 το χρηματικό ποσό που ο συμμετέχων προσφέρει.

7.4.4. Σε περίπτωση προσωρινού προβλήματος λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος κατά τη διάρκεια ενός γύρου, ο συμμετέχων ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα διακόπτει τη διαδικασία και κατά την κρίση της είτε συνεχίζει την διαδικασία μετά την αποκατάσταση του προβλήματος είτε επανεκκινεί το γύρο, καθορίζοντας εάν η διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ή με την υποβολή έντυπων προσφορών.

7.4.5. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει ένα γύρο της δημοπρασίας πριν ή κατά τη διάρκειά του. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το γνωστοποιήσει άμεσα στους συμμετέχοντες και να ορίσει εγκαίρως την ώρα εκκίνησης για την επανάληψη του ως άνω γύρου ή την πραγματοποίηση του επόμενου.

7.4.6. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς χαμηλότερης από αυτή που έχει υποβληθεί στον προηγούμενο γύρο (ηλεκτρονικά ή έντυπα)

7.4.6. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, κάθε προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας απορρίπτεται.

7.4.7. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υποβολή έντυπης προσφοράς, θεωρείται έγκυρη εφόσον φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κάθε συμμετέχοντα στη δημοπρασία.

7.4.8. Οι τέσσερις (4) φάσεις της δημοπρασίας θα διενεργηθούν εντός της ίδιας ημέρας εκτός εάν συντρέξει περιστατικό ανωτέρας βίας ή υποβολή ένστασης κατά την παράγραφο 3.3.3., με συνέπεια την ολική ματαίωση της δημοπρασίας ή τη διακοπή αυτής πριν την ολοκλήρωση όλων των φάσεών της. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θα ανακοινώσει αμελλητί στους συμμετέχοντες τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από δύο (2) ημέρες από την αρχική .

7.4.9. Οι φάσεις της δημοπρασίας λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις 09:00 μέχρι και τις 21:00.

7.4.10. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο χώρος πραγματοποίησης της δημοπρασίας πάψει να είναι κατάλληλος για τη δημοπρασία, τότε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμούς θα υποδείξει εναλλακτικό χώρο και χρόνο για τη Δημοπρασία, εντός του νομού Αττικής.

7.4.11. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο οποίο περιέχονται τα αποτελέσματα εκάστης φάσης (Α1, Α2, Α3 και Α4), σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.6 της παρούσας, καθώς και η σειρά πλειοδοσίας με τον προσωρινό υπερθεματιστή ανά άδεια.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ – ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

8.1. Πριν την ανακοίνωση του οριστικού υπερθεματιστή για κάθε δημοπρατούμενη άδεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διενεργεί έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την απόκτηση των αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα ήδη κατατεθέντα δικαιολογητικά των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού τα ως άνω στοιχεία δεν δικαιολογούν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων του προσωρινού υπερθεματιστή, ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του υπερθεματιστή που τηρείται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, εγγυητική επιστολή κατά τον τύπο του Παραρτήματος II, κλπ.

8.2. Ο έλεγχος επάρκειας των οικονομικών μέσων ολοκληρώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά προσωρινού υπερθεματιστή, ο εν λόγω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται οριστικός υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο αμέσως επόμενος πλειοδότης, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου επάρκειας των οικονομικών του μέσων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

8.3. Μετά την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών για τις τέσσερεις (4) δημοπρατούμενες άδειες, συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εκδίδεται ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

8.4. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον οριστικό υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που ο οριστικός υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της παραγράφου 6.7. της παρούσας και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, ο οποίος ανακηρύσσεται οριστικός υπερθεματιστής, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου επάρκειας των οικονομικών του μέσων σύμφωνα με την παράγραφο 8.1. της παρούσας.

8.5. Μετά την καταβολή του τιμήματος των δημοπρατούμενων αδειών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Επικρατείας οι δικαιούχοι των αδειών αυτών.

8.6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας , σύμφωνα με την παράγραφο 8.5. της παρούσας, επιστρέφονται στους λοιπούς υποψήφιους οι τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4339/2015.

8.7. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας χορηγούνται οι προκηρυσσόμενες άδειες λειτουργίας παρόχων περιεχομένου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των δικαιούχων σύμφωνα με την παρ. 8.5 της παρούσας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4339/2015, οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδειοδοτούμενη δραστηριότητα συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας υπό την ευρεία έννοια. Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία αδειοδότησης που ρυθμίζεται με την παρούσα Προκήρυξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών και στις διατάξεις με τις οποίες αυτές ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο, διευκρινίζεται ότι η αναλογική εφαρμογή του ν. 3886/2010 στην παρούσα Προκήρυξη αφορά αποκλειστικά στην προδικαστική και δικαστική προστασία των τυχόν θιγομένων υποψηφίων κατά βλαπτικών των εννόμων συμφερόντων τους πράξεων ή παραλείψεων σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την έκδοση της Προκήρυξης μέχρι την κατακύρωση των δημοπρατούμενων αδειών.

Α΄ στάδιο: Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων

Οι συμμετέχοντες που αποκλείονται κατά το στάδιο της προεπιλογής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης-προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό προεπιλογής που συντάσσει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση (ηλεκτρονική ανάρτηση) αυτής, σύμφωνα με τη παράγραφο 6.3 της παρούσας. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ανωτέρω ένστασης-προδικαστικής προσφυγής, μετά από εξέταση αυτής από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκησή της. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της ένστασης-προδικαστικής προσφυγής.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης-προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Β΄ στάδιο: Διαδικασία δημοπρασίας

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που βλάπτει τα συμφέροντα αυτών. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής, μετά από εξέταση αυτής από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης-προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η προσκόμιση παράβολου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, ο προσφεύγων δικαιούται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση αυτή γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Η συζήτηση της αίτησης πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και η απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης.

Η άσκηση ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του προσφεύγοντος πριν από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών και μετά από κλήση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προ τριών (3) ημερών.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν την τελική κατακυρωτική πράξη χορήγησης των αδειών, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Η κύρια προσφυγή ασκείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Αρμόδιο για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

10.1. Οι άδειες που χορηγούνται μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη, τελούν υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβαση της. Η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου ή μετοχών αυτής επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995 και γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Ε.Σ.Ρ. και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

δ) Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη Α΄ – Η΄ της παρούσας Προκήρυξης, η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Ε.Σ.Ρ. Μέχρι την έκδοση της πράξης αυτής δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου.

ε) Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

στ) Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

ζ) Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4339/2015, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

η) Απαγορεύεται η τροποποίηση των όρων των χορηγούμενων αδειών.

10.2. Με απόφαση του αρμοδίου για τη χορήγηση των με την παρούσα δημοπρατούμενων αδειών Υπουργού χωρεί υποχρεωτικά ανάκλησή τους στις περιπτώσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του ν. 4339/2015.

10.3. Σε περίπτωση ανάκλησης μίας ή περισσότερων εκ των με την παρούσα δημοπρατούμενων αδειών, δύναται να αποφασισθεί η επαναπροκήρυξη αυτών.

Αθήνα, 14.4.2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Νικόλαος Παππάς

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο της προκήρυξης ΕΔΩ