Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οι 4 παρεμβάσεις που θα σώσουν τον ελληνικό Τουρισμό

Οι 4 παρεμβάσεις που θα σώσουν τον ελληνικό Τουρισμό

Τα τελευταία έξι χρόνια ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι αφίξεις αυξήθηκαν από 16,9 εκατ. το 2012 σε 33,1 εκατ. το 2018 ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν αντίστοιχα από  10,4 δις σε 16,1 δις ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή διαδραμάτισε το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον στις αγορές μας, που επέτρεψε στους κατοίκους των χωρών αυτών να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με μεγαλύτερη συχνότητα και συχνά μεγαλύτερη δαπάνη.

Σε έκθεση του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ αναλύονται οι αρνητικές διεθνείς εξελίξεις, ενώ παρατίθενται οι προτάσεις του κλάδου που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αντιδράσουν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Σημειώνεται ότι οι ευνοϊκές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία δεν προβλέπεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με την διεθνή οικονομία να εισέρχεται σε φάση αβεβαιότητας και επιβράδυνσης, ενδεχομένως δε και ύφεσης. Σε ένα τέτοιο κλίμα δεν θα προκαλέσει έκπληξη να αντιστραφεί η αυξητική πορεία των τουριστικών μεγεθών του εισερχόμενου τουρισμού προς την Ελλάδα.

Η μείωση των αφίξεων (-2,0%), της Μέσης κατά Κεφαλήν Δαπάνης (-4,3%) και των εισπράξεων (-6,2%) από την Βρετανία το 2018 ίσως να είναι μια πρώτη ένδειξη του πώς η οικονομική αβεβαιότητα, εν προκειμένω του BREXIT, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη οικονομική δυνατότητα, στην περίπτωση της Βρετανίας λόγω της υποτίμησης της λίρας, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισπράξεων.

Πρόσφατες μελέτες του ΙΝΣΕΤΕ ανέδειξαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού:

- Είναι καίριας σημασίας δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, συνεισφέροντας άμεσα το 11,7 % και συνολικά το 26% ως 31% του ΑΕΠ και κατά την αιχμή (Q3) άμεσα το 16,7% και συνολικά το 37% ως 44% της απασχόλησης,

- Ανταγωνίζεται ευθέως τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία)

- Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα δαπανούν αντίστοιχα ποσά όπως και αυτοί που επισκέπτονται τους ανταγωνιστές μας, άρα έχουν και αντίστοιχες απαιτήσεις.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον, που ο ανταγωνισμός θα εντείνεται και λόγω των δυσμενέστερων οικονομικών συνθηκών στις αγορές μας, η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο ώστε να μπορεί να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Η υπηρέτηση αυτού του στόχου απαιτεί:

 

Παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και ποιότητα – η διαρκής υπεροχή του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου έναντι των ανταγωνιστών4 αποτελεί μια θετική ένδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένης της σημασίας της διαμονής στην συνολική τουριστική εμπειρία. Δεν αρκεί όμως από μόνη της και είναι απαραίτητη μια ‘πανστρατιά’ των παρόχων υπηρεσιών προς τους τουρίστες για ποιοτικές υπηρεσίες ‘value for money’.

 

Διαχείριση προορισμών που κατ’ ελάχιστον χρειάζεται:

·         Βελτίωση των υποδομών που είναι αυτονόητες σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δυστυχώς συχνά είναι ανεπαρκείς στην χώρα μας: ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων – ενεργειακή και υδατική επάρκεια – διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος – αστική συγκοινωνία,

·         Βελτίωση επιλεγμένων υποδομών, όπως τα λιμάνια και η ασφάλεια του οδικού δικτύου στα περισσότερα νησιά,

·         Συνέργειες μεταξύ των τουριστικών φορέων για ανάδειξη συμπληρωματικότητας των επιμέρους δραστηριοτήτων και υποδομών για την δημιουργία ενός πιο σύνθετου και ελκυστικού προϊόντος.

 

Φορολογικό πλαίσιο που δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα με υψηλή φορολογία επί των τιμών (ΦΠΑ, φόρος διαμονής).

 

Επενδυτικό περιβάλλον που, κατ’ ελάχιστον, δεν θα είναι εχθρικό προς νέες επενδύσεις. Κομβική σημασία προς την κατεύθυνση αυτή έχει η αποσαφήνιση και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις και λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω συντονισμένων ενεργειών ενταγμένων στο ανωτέρω πλαίσιο, όχι μόνον θα βοηθήσει να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από ένα πιθανά δυσμενέστερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αλλά και θα του επιτρέψουν να είναι σε ισχυρότερη θέση όταν αυτό ανακάμψει.