Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
120 δόσεις: Πως θα χτίζεται ο ακατάσχετος λογαριασμός

120 δόσεις: Πως θα χτίζεται ο ακατάσχετος λογαριασμός

Το χτίσιμο μερικής αποδέσμευσης κατασχεμένου λογαριασμού μέσω της ρύθμισης οφειλών για την εφορία προβλέπει τροπολογία της τελευταίας στιγμής που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις.

Ειδικότερα, η τροπολογία που κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρέχει πρόσθετο κίνητρο σε οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση μέσω της προοδευτικής σε μηνιαία βάση αποδέσμευσης κατασχεθέντος λογαριασμού τραπεζικού ή πληρωμών. Σκοπός είναι η επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών ως προς την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθώς η προοδευτική αποδέσμευση χορηγείται σε όσους έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Η επιβράβευση έχει τη μορφή εξασφάλισης μεγαλύτερης ρευστότητας, προκειμένου οι οφειλέτες να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους καθώς και τις ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού τους.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος οφειλέτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους ή έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης και έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά ακατάσχετος λογαριασμός τότε ο φορολογούμενος θα τυγχάνει μερικής άρσης της κατάσχεσης ως εξής:

Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων των ποσών των τελευταίων μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, που εξοφλήθηκαν εντός του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού, και με συμφωνία που έχει επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (Α’ 153) ή με άλλη διάταξη νόμου, και αναλογούν στον οφειλέτη (πολλαπλασιαστής) επί συντελεστή (πολλαπλασιαστέος) που μπορεί να κλιμακώνεται ανά δόση και είδος ρύθμισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) και μεγαλύτερος από τεσσεράμισι (4,5). Με άλλα λόγια αν ο φορολογούμενος είναι συνεπής με την ρύθμιση του θα αρχίζει να χτίζει ακατάσχετο λογαριασμό που θα ισούται με τρείς έως 4,5 δόσεις της ρύθμισης που θα εξυπηρετεί πέραν των 1250 ευρώ που είναι θεσμοθετημένος με νόμο.

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την οποία έχει χορηγηθεί, ο περιορισμός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται απώλεια ρύθμισης η υπαγωγή στη ρύθμιση του Μέρους Β του παρόντος νόμου οφειλών που είχαν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις και επιτρέπεται να υπαχθούν στη ρυθμιση του Μέρους Β του παρόντος νόμου .

Για τον περιορισμό της κατάσχεσης ο ενδιαφέτομενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση περιορισμού αυτής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στο δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό .

 

Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα του λογαριασμού που δηλώνεται και των προϋποθέσεων χορήγησης του ευεργετήματος, ο υπολογισμός του ποσού του περιορισμού καθώς και η ηλεκτρονική γνωστοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση του ποσού αυτού προς τον τρίτο διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

 Οι λεπτομέρειες για το χρόνο και τον τρόπο εαφρμογής της ρύθμισης αποφασίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων